Management Appraisal

Eina de detecció del potencial directiu.

 • Resulta clau l’adequada qualificació, motivació i preparació dels directius i comandaments intermitjos per a afrontar els reptes estratègics futurs.
 • Facilitem el coneixement en profunditat de les competències dels professionals que integren la companyia, així com el seu alineament amb l’estratègia i objectius empresarials.
 • D’aquesta forma, identifiquem fortaleses i àrees de millora, individuals i/o col·lectives.
 • Establim el perfil de competències adequat tenint en compte missió, cultura, estratègia i necessitats de cada client.
 • Els resultats obtinguts inclouen recomanacions sobre el potencial desenvolupament dels professionals entrevistats. Proposem polítiques per a alinear corporativament el talent individual i col·lectiu.
 • Es una eina de gran valor en processos de: adquisició/fusió de companyies, canvis de pla estratègic, relleu generacional, projectes de detecció i desenvolupament del talent intern, etc.

Planificació i Coordinació

ACTIVITATS
 • Objectius i abast del projecte
 • Definició de competències corporatives
 • Configuració d’equips de treball
 • Calendari i documentació

Desenvolupament

ACTIVITATS
 • Avaluacions individuals
 • Valoració interna de la informació obtinguda
 • Diagnòstic i recomanacions preliminars

Oferim els nostres clients un servei de continuïtat que es pot implementar amb les següents iniciatives:

 • Planificació de posicions directives / comandaments intermitjos
 • Òrgans de gestió.
 • Plans de successió, formació / coaching.
 • Disseny o re-definició de la comunicació interna.
 • Suport per a la promoció professional.
 • Plans de motivació i retenció.