Benchmark Salarial

Estudis retributius acotats i a mida.

  • En l’atracció i retenció del talent, la política retributiva és un factor important a tenir en compte per consolidar i millorar la posició enfront de la competència.
  • Realitzem estudis ad hoc, sobre nivells salarials i models organitzatius de companyies que per al nostre client suposen un punt de referència i / o competència directa.
  • Presentem un informe amb informació detallada, per companyia analitzada i per a cada posició objecte d’estudi, sobre la composició del paquet retributiu (salari fix, salari variable i qualsevol altre tipus d’incentiu, bonus o benefici social).
  • Això permet al nostre client definir bandes salarials, polítiques de retribució variable i possibles programes d’incentius que ajudin a captar i retenir millor el talent.
  • A més, ens permet detallar organigrames i identificar professionals disposats a valorar nous projectes a les empreses analitzades.